Төв аймгийн газрын ЗУРАГ

Сумдын нэрс дээр даран компаниудын мэдээллийг авна уу
Сум Компани Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Тусгай зөвшөөрлийн байрлал Ашигт малтмалын төрөл